stort logo

CEEH Videnskabelig Rapport Nr. 10

CEEH's beregninger af helbredsomkostninger fra luftforurening i klimakommissionens scenarier

Se Rapporten -->


cyklende i by
          forurening

Indledning

Klimakommissionen præsenterede deres rapport ”Grøn energi – vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler” i september 2010 (Klimakommissionen 2010), hvor de viser, hvorledes det danske energisystem kan gøres uafhængigt af fossile brændsler inden 2050. Bag ved hovedrapporten ligger en lang række detaljerede scenarieberegninger, der også er anvendt som udgangspunkt for den forrige regerings energistrategi, som blev præsenteret den 24. februar 2011.
Som led i Klimakommissionens arbejde blev der også lavet detaljerede økonomiske analyser, både teknisk-økonomiske beregninger og vurderinger af makroøkonomiske effekter. Alle omkostninger og gevinster for samfundet blev dog ikke opgjort. Eksternaliteter såsom helbredseffekter, skade på natur, nedbrydning af bygninger mv. er ikke inddraget i Klimakommissionens økonomiske vurderinger.
Motivationen for denne rapport er at udnytte den viden om omkostninger ved helbredseffekter fra luftforurening, der er opnået i det danske tværfaglige forskningscenter Center for Energi, Miljø og Helbred (CEEH), til at vurdere hvor meget det danske samfund kan spare i helbredsomkostninger ved at omstille til et energisystem uafhængigt af fossile brændsler.
CEEH er et strategisk forskningscenter i Energi, Miljø og Helbred påbegyndt januar 2007. Centret er et samarbejde mellem de videnskabelige discipliner: atmosfærefysik og -kemi, sundhedsvidenskab og energisystemanalyse. Modelværktøjer fra disse discipliner danner grundlag for en optimering af Danmarks fremtidige energiforsyning, hvor der fokuseres på helbredsomkostninger fra luftforurening fra energiforbrug. En generel beskrivelse af ideen bag CEEH findes i CEEH Scientific report no. 1.

Kendskab til luftforureningens omfang og dens skadelige virkninger på mennesker bruges i en kombination af atmosfæriske transportmodeller og systemanalysemodeller, sammen med registre over befolkningens bosteder, aldersfordeling og sundhedstilstand. Dermed kan de samfundsøkonomiske omkostninger fra sygdom eller tidlig død som følge af luftforurening fra det danske energisystem beregnes. I CEEH beregnes heldbredsomkostningerne under forskellige fremtidige scenarier frem til år 2050. Modelberegningerne er en iterativ proces, idet de beregnede energi-scenarier danner basis for emissions-scenarier, som igen er basis for bestemmelse af heldbredsomkostninger, der så igen skal bruges til energisystem scenarierne og så fremdeles.
I det følgende gives først et kort overblik over de beregnede helbredsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens scenarier, hvorefter beregningsmetoden beskrives, efterfulgt af en mere detaljeret gennemgang af de beregnede omkostninger. Afslutningsvist præsenteres nogle forbehold i forbindelse med de aktuelle beregninger, og der konkluderes på de fundne resultater. Beregningsmetoden der forbinder helbredsomkostningerne og emissionerne med energisystemer er beskrevet i CEEH Scientific report no. 3 og tidligere anvendt i IDAs Klimaplan 2050, dog med foreløbige omkostningsniveauer - og emissionsfaktorer (Mathiesen et.el, 2009).

Helbredsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens scenarier – Sammenfatning

Klimakommissionen udarbejdede to fremtidsforløb, der beskriver to forskellige veje til et dansk energisystem, der er uafhængigt af fossile brændsler i 2050. De to forløb er dels baseret på forskellige antagelser om udviklingen i brændselspriser og CO2-pris, dels på, at der i det ene scenarie ikke tillades, anvendelse af mere biomasse, end der kan produceres i Danmark (ca. 200 PJ/år) (forløb A), mens der ikke er et loft på forbruget af biomasse i det andet forløb (dvs. import af store mængder biomasse tillades) (forløb U). I fremtidsforløb U anvendes der i 2050 ca. dobbelt så meget biomasse som den vurderede danske ressource. Begge scenarier sammenlignes med et tilhørende referenceforløb, hvor fossile brændsler ikke udfases (dvs. der er to forskellige referenceforløb og to forskellige scenarier, også kaldet fremtidsforløb). Klimakommissionens vurdering af omkostningerne ved at gøre sig uafhængig af fossile brændsler er, således, beregnet som forskellen mellem en referenceudvikling og selve scenarierne/fremtidsforløbene.
I denne rapport har vi beregnet helbredsomkostninger i Europa knyttet til danske udledninger for alle de fire forløb (to referencer og to fremtidsforløb). Omkostningerne fra danske udledninger i Danmark udgør ca. 15% af de samlede beregnede helbredsomkostninger. De overordnede resultater af analyserne kan ses af nedenstående figur 1. Helbredsgevinsterne for samfundet kan aflæses som forskellen i den beregnede helbredsomkostning for referencen fratrukket omkostningen i scenariet i det samme år.

  helbredsomkostninger

Figur1: Helbredsomkostninger fra luftforurening beregnet for Klimakommissionens referenceforløb A og U og fremtidsforløb A og U fordelt på tre hovedsektorer, der tilsammen dækker hele energisystemet undtaget udenrigs luft- og skibsfart. I Fremtidsforløb U tillades nettoimport af biomasse.


Som det fremgår af figur 1, indebærer fremtidsforløb U noget større helbredsomkostninger end fremtidsforløb A, særligt i 2050, hvilket skyldes, at der indgår langt mere biomasse til energiformål i fremtidsforløb U og dermed tilhørende luftemissioner. I alle scenarier sker en kraftig reduktion i helbredsomkostningerne fra luftforureningen frem til 2020, hvilket skyldes allerede vedtaget EU-lovgivning og forventet kommende krav fra EU til motorer, kraftværker samt anden teknologisk udvikling. Klimakommissionen konkluderer, at ekstraomkostningerne for samfundet ved at vælge en vej uden fossile brændsler er mellem 2 og 12 mia. kr om året (Klimakommissionen 2010). Ekstraomkostningen svinger lidt mellem scenarier og de præsenterede år afhængig af, hvornår forskellige investeringer falder. Som nævnt indeholder Klimakommissionens beregnede ekstraomkostninger ikke gevinster fra sparede eksternaliteter som f.eks. helbredseffekter.
I figur 2 sammenlignes klimakommissionens beregnede ekstraomkostninger med de reducerede helbredsomkostninger, som blev præsenteret i figur 1.  Helbredsbesparelserne i figur 2 er udregnet som forskellen i helbredsomkostning mellem referencen og fremtidsforløbet for det pågældende år, jævnfør figur 1.

meromkostning


Figur 2: Sammenligning af Klimakommissionen beregnede ekstraomkostning ved omstilling til fossilfrit energisystem med de af CEEH beregnede sparede heldbredsomkostninger. Til venstre vises resultaterne for Klimakommissionens fremtidsforløb A (uden biomasse import) og til højre for fremtidsforløb U (med biomasseimport).

   
De årlige besparelser i helbredsomkostninger ligger i begge fremtidsforløb på omkring 2-3 mia. kr. Dvs. hvis de eksterne omkostninger til helbredseffekter fra luftforurening indregnes, så vil ekstraomkostningen for at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler falde med omkring 2 mia.kr. om året, hvilket er en markant reduktion (på mellem 50-100 %) i årene frem til 2030. Efter 2030 stiger omkostninger i Klimakommissionens fremtidsforløb pga en omlægning af transportsektoren, der er den dyreste sektor at omlægge, dermed fylder de sparede helbredsomkostninger relativt mindre. I år 2050 er der en markant forskel på de sparede helbredsomkostninger mellem de to fremtidsforløb. Hvilket som nævnt skyldes at fremtidsforløb U hovedsageligt baserer sig på biomasse til transportbrændsler samt til el- og varmeproduktion, mens fremtidsforløb A hovedsageligt baserer sig på elproduktion fra vind samt en elektrificeret transportsektor.  
 

Colophon


Serie titel:

Centre for Energy, Environment and Health Report Series

 

Titel:

CEEH rapport nr. 10:

CEEH’s beregning af sundhedsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens fremtidsforløb


Forfattere:

K. Karlsson, T. H. Ystanes Føyn, J. S. Gregg og P.S. Kaspersen : Risø DTU

J. Brandt og L. M. Frohn : Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet

B. V. Mathiesen : Aalborg universitet


Andre bidragsydere:

Eigil Kaas1, Torben Sigsgaard5, Alexander Baklanov2, Roman Nuterman2, Jakob Bønløkke5, Henrik Brønnum-Hansen3, Jan Sørensen4, Marie-Louise Siggaard-Andersen1, Per Ponsaing6

 

1Niels Bohr Institutet – Københavns Universitet                       

2Danmarks Meteorologiske Institut

3Statens Institut for Folkesundhed – Syd Dansk Universitet

4Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering - Syd Dansk Universitet

5Institut for Folkesundhed – Aarhus Universitet

6DONG Energy

 

Ansvarlig institution:

Risø Nationallaboratoriet for bæredygtig energi, Danmarks Tekniske Universitet

Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde


Sprog: Dansk


Nøgleord: CEEH, Luftforurening, energisystemer, fremtidsforløb, scenarier, Klimakommissionen.


Url: www.ceeh.dk/ CEEH_Reports/Rapport_
10

ISSN: ISSN 1904-7495

Version: Final


Website: 
www.ceeh.dk


Copyright:
Brug af indholdet i denne rapport bør citeres som:

K. Karlsson et al., 2011: CEEH’s beregning af sundhedsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens fremtidsforløb, CEEH Scientific Report No 10, Centre for Energy, Environment and Health Report series, november 2011, pp. 24. http://www.ceeh.dk/CEEH_Reports/Rapport_10/CEEH_Rapport_10.pdf

 The CEEH Scientific Reports

The Centre for Energy, Environment and Health report series constitutes documentation, validation and scientific results from CEEH. The report series consists of following reports:

CEEH report (working) titles and release dates

No. CEEH Scientific Report (Working title) Release Date
  first version
1
Description of the CEEH integrated ‘Energy-Environment-Health-Cost’ modelling framework system Jan 2011
2
( Document comparing the importance of different emissions scenarios (EDGAR, IPCC, and EMEP) )
Oct 2012
3
Assessment of Health-Cost Externalities of Air Pollution at the National Level  using the EVA Model System
Mar 2011
4
( Demonstration of full CEEH chain – the EVA line )
Oct 2012
5
Description of the HIA line in the CEEH integrated modelling chain
Sep 2012
6
( Demonstration of full CEEH chain – the HIA line ) Combined with CEEH report no 5

7a
Description of the CEEH health effects model - selection of concentration-response functions
Nov 2011
7b
Laboratory tests of toxicity of combustion particles
Oct 2012
8
( Final report containing all results )
Oct 2012
9
Extended abstracts from International conference on Energy, Environment and Health – Held by CEEH, REBECa and CEESA
July 2011
10
CEEH's beregninger af helbredsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens scenarier (in danish)
Nov 2011
Dato: 20-Sep-2012