CEEH logo ceeh rapporter
<<- Tilbage til phd projekter
<<- Back to PhD projects

Download the report

Epidemiologisk og demografisk modellering på Statens Institut for Folkesundhed (SIF)

Phd projekt for Esben Meulengracht Flachs


Formålet med projektet er at udvikle en Health Impact Assessment Model, der kan benyttes til vurdering af helbredseffekter og afledte økonomiske konsekvenser af ændret eksponering for en eller flere risikofaktorer, herunder luftforurening i forskellige scenarier for fremtidig dansk energiproduktion.

Projektet indgår som en del af arbejdet i ``Centre for Energy, Environment and Health Work Package 4''. Her skal projektet bidrage til de epidemiologiske og sundhedsøkonomiske analyser til vurdering af fremtidige luftforureningsscenarier og helbred.

En Health Impact Assessment er en undersøgelse, der søger at forudsige fremtidige helbredskonsekvenser af endnu ikke vedtagne beslutninger. Undersøgelsen skal virke som grundlag for disse beslutninger.

En kvantitativ Health Impact Assessment Model er et computerbaseret værktøj til vurdering af de helbredseffekter og de økonomiske konsekvenser heraf, et indgreb eller en intervention kan medføre for befolkningen. Målet er at kunne kvantificere disse effekter ved at sammenligne eksponeringen for en eller flere risikofatorer i et referencescenario med eksponeringen i et tænkt eller planlagt interventionsscenario. Således kan en effekt på dødeligheden måles som forskellen mellem den forventede dødelighed i et scenario uden intervention og den forventede dødelighed i et scenario med intervention, når alle andre forudsætninger holdes konstante.

Kvantificering af en given konsekvens for befolkningens helbred kan blandt andet fremstilles som ændringer i forventet levetid, sygelighed, eller ved en økonomisk værdisætning af effekterne.

Der findes i dag modeller til at vurdere helbredskonsekvenser af for eksempel forebyggende indsatser (PREVENT eller RIVM-CDM). Disse er overvejende bygget op omkring kohorteeffekter og tager dermed kun højde for heterogenitet indirekte ved hjælp af en potential impact fraction betragtning, hvorfor de ikke umiddelbart kan give svar på spørgsmål omkring geografisk variation i enten risikofaktorer eller effekter. Modellerne er desuden begge deterministiske og modellerer dermed ikke usikkerheder direkte, men kan kun vurdere disse ved hjælp af indirekte metoder -- for eksempel sensitivitetsanalyser.

I løbet af de næste årtier sker der væsentlige ændringer i alderssammensætningen af den danske befolkning. Dette vil få betydning for sygdomsforekomst og dødelighed i befolkningen. Idet de fleste risikofaktorer påvirker personer i forskellige aldersgrupper forskelligt, vil denne udvikling betyde ændringer i både sammensætningen og størrelsen af udsatte grupper i befolkningen.

For nogle risikofaktorer er der betydelige tidslige forsinkelser mellem eksponering og sygdom henholdsvis død, ligesom der for nogle risikofaktorer er tidsmæssige forsinkelser mellem ophør af eksponering og fald i eller normalisering af morbiditet og mortalitet

Disse emner kan enten introduceres eller behandles mere detaljeret i en Health Impact Assessment Model, der skal kunne anvendes i CEEH og derudover tænkes at kunne benyttes til vurderinger af andre tiltag med mulig påvirkning af folkesundheden som konsekvens.


Dato: 05-Sep-2013